<
బస్సు మార్గం
రైలు మార్గము


గమనిక:

విజయవాడ - గుడివాడ రైలు మార్గములో గల "ఇందుపల్లి" స్టేషన్ నుండి JPKP కాలేజి 5 కి. మీ. మాత్రమే


జిల్లా నలుమూలల నుండి

ఎక్కడి నుండి ఎక్కడకు ప్లాట్ ఫారము నెంబరు
విజయవాడ నుండి ఇందుపల్లి 2 లేదా 3
1 లేదా 2
1
1