కలవపాముల,
ఉయూరు మండలం, కృష్ణ జిల్లా

ప్రిన్సిపల్ గారి ని సంప్రదించ గలరు
80 96 95 14 51

అఫీస్
08672 283921

ఈ మెయిల్
principal.jpkp@gmail.com