2020-21 విద్యా సంవత్సరానికి సీటు కొరకు నేరుగా లేదా ఫోన్ ద్యారా సంప్రదించగలరు.

కలవపాముల, ఉయ్యూరు మండలం, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ - 521164.  

ప్రిన్సిపాల్ గారిని సంప్రదించగలరు
80969 51451 

అఫీస్
08676 - 283921

ఈ మెయిల్
contact.jpkp@gmail.com